Smartphone Meestal Niet Volledig Gedekt Door Reisverzekering

Nieuwe smartphones worden meestal minimaal gedekt door de reisverzekering. Wanneer er tijdens je vakantie iets gebeurt met je smartphone, valt dit onder de bagagedekking van de reisverzekering. Maar de bagagedekking heeft vaak voor de smartphone meestal een maximale vergoeding, waardoor er een grote kans bestaat dat de reisverzekering het verlies van een nieuwe smartphone niet volledig dekt.

Uit een studie van MoneyView, een analysebureau voor de financiële dienstverlening, komt naar voren dat meer dan twee derde (70 %) van de onderzochte reisverzekeringen maximaal 300 euro uitkeert bij verlies, diefstal of schade aan smartphones. Bij een aantal verzekeringen is de dekking vastgelegd op 100 euro. Dit bedrag is echter vaak te laag om een nieuwe smartphone te kunnen aanschaffen.

Meerdere soorten reisverzekeringen

Reisverzekeraars bieden vaak verschillende soorten reisverzekeringen aan. De goedkoopste reisverzekering biedt de goedkoopste dekking. Bij sommige reisverzekeringen is het risico even hoog als de maximale vergoeding voor je smartphone. Wordt alleen je smartphone gestolen, dan wordt er dus niets vergoed. Je kunt voor een euro per maand meer een verzekering afsluiten met een betere dekking voor je smartphone en meestal zonder eigen risico.

Het is raadzaam om niet alleen naar de prijs van een reisverzekering te kijken, maar ook naar de bagagedekking en het eigen risico van een verzekering.

De Hypotheek

Hypotheek wat is het en wat doet het ?

 

Inleiding

Als u een eigen woning bezit dan is/wordt deze vaak gefinancierd met een hypotheek. Een hypotheek is niets meer of minder dan geldlening. Vergelijkt u het maar met de mogelijkheid dat u ‘rood’ mag staan op uw betaalrekening. U bent de bank een bedrag verschuldigd en u betaalt rente. De geldlening voor een woning wordt echter hypotheek genoemd omdat de woning als zekerheid voor de bank dient. Over deze geldlening betaalt u relatief weinig rente. Momenteel kunnen hypotheken tegen zeer lage rentetarieven worden aangeboden.

 

Krijgt u hypotheek?

Zolang uw, of de te kopen, woning maar voldoende waard is en uw inkomen toereikend is verstrekt een bank of een willekeurige geldverstrekker net zoveel hypotheek als dat u zelf wilt. De belastingdienst heeft hier niks te maken.

Wat de belastingdienst echter verbiedt: is de aftrek van rente als u een hypotheek heeft waarmee u iets anders mee heeft gedaan.

Bv.: u heeft uw hypotheek gebruikt voor de aankoop van een auto, of u heeft de overwaarde van de oude woning niet bij de aankoop van uw nieuwe woning gebruikt. Zolang u dus uw hypotheek voor uw door uzelf bewoonde woning gebruikt mag u onbeperkt de rente aftrekken.

Een eventueel BKR verleden speelt bij de toekenning van uw hypotheek ook een rol.

Hieronder volgt eenvoudig te lezen tekst en uitleg hoe een hypotheek is opgebouwd. Iedere bank of bemiddelaar zal dit kunnen beamen

Een hypotheek rust volgens ons op 4 pijlers

Geld.

Om uw woning te (her)financieren heeft u de beschikking over geld nodig. Dit geld leent u (meestal) bij een bank. Als zekerheid stellen zij als eis dat er een hypotheek wordt gevestigd. Over het geleende bedrag betaalt u rente. De hoogte van de rente is afhankelijke van een aantal factoren.
Eén daarvan is de looptijd van de rentevaste periode, wenst u de hypotheek voor 20 jaar vast te zetten, dan betaalt u meer rente in vergelijking met een rentevaste periode van 5 jaar. Ook speelt de waarde van uw woning t.o.v. de lening een grote rol. Als uw lening de gedwongen verkoopwaarde van uw woning overtreft is het rentetarief hoog. We spreken dan van een topfinanciering. De gedwongen verkoopwaarde noemt men de executiewaarde. In onderstaande tabel ziet u hoe een geldverstrekker het rente tarief bepaalt. Zij gaan hierbij altijd uit van een basistarief:

 

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) basistarief + 0.0%

Lening minder dan 75% van de executiewaarde basistarief + 0.2%

Lening tussen de 75% en 100% van de executiewaarde basistarief + 0.4%

Lening tussen 100% en 125% van de executiewaarde basistarief + 0,5%

 

Wij adviseren u altijd voor NHG te kiezen. Immers dit levert u de laagste maandlasten op. NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u in aanmerking komt voor NHG. Grofweg kunt u stellen dat u maximaal 4.5 tot 5 keer uw bruto inkomen leent en dat de totale lening niet meer mag bedragen dan € 250.000. Wilt u nader geinformeerd worden dan kunt het beste even contact met ons opnemen. Vul hiervoor het contact formulier in. (link contactformulier)


Aflossing (niet verplicht)

Als u geld leent dan denkt u ook na over een aflossing. Deze factor is vaak van het meest bepalend wanneer het gaat om de laagst mogelijke maandlasten.

Wij onderscheiden 4 vormen:

 

Aflossingsvrije hypotheek

U lost niks af. De goedkoopste maandlasten vindt u bij een geldverstrekker met het laagste rentetarief

Annuïteiten / Lineaire hypotheek.

Met deze vormen lost u daadwerkelijk ieder maand uw hypotheek af. Dit zijn tevens de meest dure vormen.

Spaarhypotheek

In aparte polis, die u afsluit bij een levensverzekeraar, spaart u maandelijks een bedrag, de premie. Op het totaal van deze premies wordt een rente vergoedt die gelijk is aan uw hypotheekrente. Na 30 jaar (of eerder) wordt de aflossing van uw hypotheek gegarandeerd. Kijk hier goed uit, want de geldverstrekker met de laagste rente kan een dure premie hebben, waardoor u met uw totale maandlasten toch nog duurder uit bent.

 

Levenhypotheek

Net als bij een spaarhypotheek wordt in een polis maandelijks een premie gestort. Deze premie wordt voor u belegd. U kunt voor uw beleggingen kiezen uit zeer lage risico’s of hoge risico’s. Bij hoge risico’s moet u denken aan beleggingen volledig in aandelen. Bij lage risico’s wordt veel gebruik gemaakt van obligaties, deposito’s en vastgoed.

 

Beleggingshypotheek

Net als bij een levenhypotheek, maakt u de keuze om te beleggen met een laag risicoprofiel tot en met een hoog risicoprofiel. Het verschil tussen deze hypotheek en de spaar/levenhypotheek zit in het feit dat u geen gebruik maakt van een verzekeraar. Hierdoor vallen een hoop (verborgen) kosten voor u weg. Indien u kiest voor aflossing en u bent bereidt een bepaalde mate van risico te accepteren, dan is dit de goedkoopste vorm voor u.

 

Overige hypotheekvormen

Divers banken zijn creatief in hun producten range. Onder de streep zult u echter zien dat alle mooi verwoorde hybridehypotheken pensioenhypotheken, traditionele etc, etc. eigenlijk alleen maar combinaties zijn van de bovengenoemde hypotheken. Niets nieuws onder de zon dus. Alleen maar een ander verpakking.

 

 

Overlijden(niet verplicht).

Bij een goede hypotheek hoort een overlijdensrisicoverzekering. Zeker als u een partner en of kinderen heeft. De overlijdensrisicoverzekering zorgt dat (een deel van ) uw hypotheek vervalt. Bij de vormen spaar- en levenhypotheek wordt tegen betaling van extra premie een dekking meegenomen bij overlijden. Bij de andere vormen dient u een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Voordat u wordt geaccepteerd dient u medisch waarborgen te overleggen, veelal toont u dit aan met een gezondheidsverklaring.

 

WW/Arbeidsongeschiktheid

Dit onzekere voorval is het laatste onderdeel van uw hypotheek. Waar u logischerwijs kiest voor een dekking bij overlijden ligt de keuze voor het verzekeren van uw maandelijkse lasten vaak minder voor de hand. Toch moet u WW en Arbeidsongeschiktheid risico’s niet onderschatten. Voor uw 65e is de kans groter dat u werkeloos of arbeidsongeschikt raakt dan dat u overlijdt. Tegen een geringe premie is dit onzekere voorval op te vangen.

Ondernemershypotheek voor de door de ondernemer bewoonde woning

De Ondernemerskypotheek

 

De ondernemershypotheek is geen specifieke hypotheek. De behandeling van de ondernemer is echter anders dan de behandeling van reguliere klanten met een loondienstverhouding. Het verschil zit in de wijze waarop het inkomen aangetoond dient te worden. Sommige banken hanteren afwijkende regelgeving met betrekking tot de maximale financiering in relatie tot de waarde van uw (aan te kopen) woning. Tevens is de doorlooptijd van aanvraag tot goedkeuring langer dan bij de reguliere klant.

Na goedkeuring van uw aanvraag wordt een hypotheek verstrekt die niet afwijkt van de hypotheek van reguliere klanten. U betaalt een marktconforme rente over de lening en een bedrag voor de aflossing van uw hypotheek.

 

Goed & Geld Limburg is gespecialiseerd in hypotheken voor ondernemers, zelfstandigen en de DGA. Om onafhankelijkheid te garanderen wordt op uurbasis aan u gefactureerd. Besluit u om uw hypotheek aanvraag door Goed & Geld Limburg af te laten handelen, dan worden de aan u gefactureerde uren verrekend met maximaal 50% van de afsluitprovisie. De gefactureerde uren zijn onder voorwaarden aftrekbaar in Box I.


Bent u nog geen ondernemer maar heeft u wel ambities? Regel uw (hypothecaire) financieringen voordat u uw loondienst verhouding heeft beëindigd.

Categorieën ondernemers

 

  • de startende, maar nog in loondienst werkende, ondernemer
  • de gestarte ondernemer met resultaten van < 1 jaar
  • de ondernemer met resultaten van < 3 jaar
  • de ondernemer die langer dan 3 jaar werkzaam is met zeer wisselende resultaten
  • de ondernemer die langer dan 3 jaar werkzaam is.

In de categorieën 2, 3 en 4 is eigen geld benodigd, houdt grofweg rekening met 10% – 20% van de koopprijs van de woning. Daarnaast worden ondernemers in categorie 2 en 3 gediscrimineerd. Dit uit zich in hogere rentetarieven en afsluitprovisie.

Ondernemershypotheek tbv herfinancieren woning

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij aankoop, echter het bedrag aan eigen middelen is veelal een stuk lager, dan wel helemaal niet meer vereist.

Tot slot

Ieder situatie is uniek, de markt veranderd dagelijks. Het is derhalve ondoenlijk middels deze internetpagina volledig te zijn. Wenst u meer informatie of wilt u vrijblijvend een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het contact formulier gebruiken.

 

 

 

Hypotheek Informatie

Hypotheek informatie

De term hypotheek kan twee dingen betekenen. Ten eerste is het een zakelijk recht op een onroerend goed dat onderpand is voor de betaling van een geldschuld. Daarnaast is het ook de geldsom of de geldlening met een onroerend goed als pand (BRON: Van Dale). Die twee definities hangen sterk samen, maar we houden ze toch gescheiden.

De hypotheeknemer of hypotheekverstrekker is degene die het geld geeft en degene die het geld neemt is dan de hypotheekgever.

De term hypotheek wordt meestal voor de geldlening gebruikt. Dan hangt de hypotheek meestal samen met de aankoop van onroerend goed. Ze dient dan als zekerheid voor de benodigde geldlening. Meestal moet de lening aan het eind van de looptijd terugbetaald zijn.

 

Er zijn drie basis leningsvormen:
  1. Lineaire hypotheek: de lening wordt gelijkmatig afgelost. Periodiek wordt een gelijk afgelost. De rente wordt berekend over het nog openstaand bedrag.
  2. Annuïteitenhypotheek: elke betalingstermijn wordt het af te lossen bedrag zo gekozen, dat de totale betaling elke termijn gelijk is.
  3. Beleggingshypotheek: deze hypotheek is gekoppeld aan beleggingen op effecten zoals aandelen

BRON : www.danweetjehetwel.nl

Leest u hier verder over hypotheken